V spolupráci s našim partnerom spoločnosťou GAMA MONT Vám prinášame postrehy pri výmene stúpacích rozvodov.

Výmena rozvodov zdravotechniky na bytových domoch

V posledných rokoch sa veľká časť obyvateľov bytových domov zapojila do stále silnejúcej vlny revitalizácie svojich bytoviek vo všetkých našich mestách. Okrem výmeny okien, dverí, zateplenia obvodových konštrukcií, opravy strechy alebo balkónov, sa čoraz častejšie vyskytujú aj požiadavky na komplexnú výmenu tzv. rozvodov zdravotechnických inštalácií. Jedná sa predovšetkým o spoločné vnútorné inštalácie pitnej vody (studená a teplá voda), splaškovej či dažďovej kanalizácie a tiež aj plynu, ktoré sa nachádzajú jednak v bytoch (zväčša v tzv. stúpačkovej šachte vo WC), ale aj v nebytových priestoroch (v suteréne a na chodbách).

Ako hlavné dôvody prečo pristúpiť k takejto výmene by sme spomenuli tieto:

 • Plánované odvrátenie rôznych havárií, ktoré môžu spôsobiť rozsiahle škody na majetku, alebo aj na zdraví a živote obyvateľov (na väčšine bytových domoch sú jestvujúce pôvodné inštalácie za hranicou svojej životnosti a preto sú vlastne časovanou bombou, ktorá môže kedykoľvek vybuchnúť )
 • Ekonomické hľadisko – na pôvodných rozvodoch vody je po rokoch používania ich tepelná izolácia v žalostnom stave s účinnosťou blížiacou sa k nule. Vhodným zaizolovaním rozvodov studenej a najmä teplej vody sa celkové ročné náklady na teplú vodu výrazne znížia, čo pozitívne pocítia peňaženky vlastníkov.
 • Zvýšenie komfortu – častokrát sa stretávame s otázkami, prečo musí ten či onen vlastník bytu tak dlho čakať na „nábeh“ teplej vody. Po rokoch používania pôvodných oceľových rozvodov sa najmä potrubie cirkulácie teplej vody upchá (výrazne sa zníži jeho vnútorná svetlosť usadeninami a vodným kameňom) a tým sa jeho priepustnosť zníži. Rovnako tak aj chýbajúci systém vhodného vyregulovania teplej vody je často tým dôvodom, ktorý spôsobuje diskomfort u vlastníkov v niektorých bytoch.
 • V neposlednej miere môže byť dôvodom aj plánované zhodnotenie ceny svojho bytu, v prípade predaja bytu niekedy v budúcnosti.

Ak ste sa v hore uvedených bodoch našli aj vy, je najvyšší čas uvažovať nad výmenou rozvodov zdravotechniky aj vo vašom dome.

Ako na to?

Aké materiály a technológie použiť, ako nájsť vhodnú realizačnú firmu?

V prvom rade by bolo vhodné, obrátiť sa na projektanta v oblasti TZB a objednať si od neho vypracovanie kvalitného projektu. Takýto projekt môže byť úspešne použitý ako podklad pre výberové konanie na zhotoviteľa danej výmeny.

Pri výbere zhotoviteľa je okrem celkovej ceny za realizáciu diela dôležité všímať si aj tieto aspekty:

1) Má daná firma všetky potrebné oprávnenia na vykonávanie daných prác?

Často sa stáva, že do výberu sa „dostanú“ aj neodborné firmy, ktoré nedisponujú potrebnými oprávneniami a ich zamestnanci (ak vôbec nejakých majú) nemajú potrebné školenia a odbornú spôsobilosť. Tiež je mimoriadne dôležité aj komplexné vybavenie špecializovaným náradím. Preto už v rámci výberového konania je vhodné požadovať od uchádzačov také doklady ako:

 • oprávnenie na plynoinštaláciu,
 • oprávnenie na likvidáciu nebezpečných odpadov (azbest),
 • oprávnenie na plombovanie vodomerov,
 • oprávnenie na prácu s materiálom, resp. inštalačnou technológiou, ktorá má byť použitá v rámci výmeny a podobne.

2) Má daná firma dostatočné skúsenosti a „know how“ ?

Treba si uvedomiť, že výmena rozvodov hlavne v bytoch, je veľmi náročná práca. Práce totiž prebiehajú priamo v byte (zväčša vo WC), kde montážnici realizačnej firmy musia vždy nájsť ten najvhodnejší spôsob aby jednak práce šli plynule, aby odstávky od vody a plynu boli minimálne a aby sa spôsobili čo najmenšie škody na majetku vlastníkov bytov. Verte nám, že takéto práce nemôže vykonávať partia montážnikov, ktorá nie je perfektne zorganizovaná a nemá viacročné skúsenosti s danými prácami.

3) Aké materiály daná firma plánuje použiť ?

Na trhu dnes existuje množstvo výrobcov a rôzna paleta materiálového prevedenia od mizernej až po tú prémiovú kvalitu. Ako sa zorientovať a nájsť tú zlatú cestu? Úplne prvé poradenstvo by Vám mal poskytnúť projektant už pri tvorbe projektu. Rovnako tak sa určite zaujímajte aj o odporúčanie aké materiály plánuje použiť odborná firma, ktorú si chcete vybrať za zhotoviteľa. Vo všeobecnosti platí to, že cena materiálov je určite rozdielna, avšak cena práce montážnikov je rovnaká bez ohľadu na to, či pracujú s kvalitným alebo nekvalitným materiálom. Keďže pomerne „náročná“ výmena rozvodov by mala byť plánovaná so životnosťou viac ako 30 rokov, orientujme sa skôr na to lepšie, čo sa na trhu vyskytuje, aby sme nemuseli „opravovať“ už po desiatich rokoch niečo čo malo slúžiť podstatne dlhšie. Tiež platí aj pravidlo, že čím kvalitnejší materiál, resp. technológia, tým je vyššia záruka, ktorú daný výrobca poskytne.

4) Spôsob a technika realizácie ?

Určite sa v rámci výberového konania uchádzačov o realizáciu podrobne pýtajte na to, ako plánujú výmenu rozvodov zrealizovať. Zhotoviteľ by mal pred začatím prác dôkladne zmapovať stav v bytoch a následne spracovať presný harmonogram realizácie, ktorý zverejní včas, tak aby bolo každému vlastníkovi jasné „kedy“, „ako“ a „prečo“.

 • Ako dlho bude trvať výmena jednej stúpačky, resp. aká dlhá bude odstávka vody, plynu a kanalizácie?
 • Je sú časťou prác zhotoviteľa aj likvidácia všetkého odpadu?
 • Akým spôsobom plánuje zhotoviteľ zmapovať stav v bytoch a zohľadniť pri práci častokrát individuálne riešenie v každom byte?
 • Je súčasťou práce zhotoviteľa aj uzemnenie nového potrubia vody a plynu?
 • Je súčasťou práce zhotoviteľa aj zaplombovanie vodomerov a plynomerov?
 • Je súčasťou práce zhotoviteľa aj zrealizovanie požiarnych uzáverov v každom byte?
 • Plánuje zhotoviteľ pri svojej práci v bytoch používať otvorený oheň? (napríklad moderné firmy už nezvárajú plyn a nerežú potrubie karbobrúskou, ide to aj inak – oveľa bezpečnejšie a rýchlejšie)
 • Akým spôsobom bude zhotoviteľ spolupôsobiť na zabezpečení pomocných murárskych prácach, ktoré je potrebné zrealizovať po ukončení prác v niektorých bytoch?

5) Zoznam referencií

Úspešné firmy by mali mať za sebou už viaceré zrealizované zákazky, ktoré by mali poskytnúť ako referenčné. Určite sa na niektoré spýtajte, poprípade využite možnosť obhliadky na danom bytovom dome a namieste zistite spokojnosť s pôsobením danej firmy od vlastníkov bytov.

Pozrite si galériu našich realizácií

PREČO SI VYBRAŤ
STAVOMAL?

Asset 5

Stabilná pozícia na trhu

Asset 6

Kompletné poradenstvo

Asset 7

Stovky úspešných realizácií

POSTARÁME SA O VŠETKO

 • Predprojektova príprava
 • Inžinierske činnosti
 • Poradenstvo - financovanie
 • Projektová dokumentácia
 • Realizácia diela
 • Záručný a pozáručný servis